Online Articles

פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא“, מחקרים ומקורות א, ערוך בידי ח”ז דימיטרובסקי, ניו-יורק תשל”ח, עמ’ 441-275.

1. “כל הקצר קודם“, לשוננו לה (תשל”א), עמ’ 129-117, 206-192 [=מ’ בר-אשר, עורך, קובץ מאמרים בלשון חז”ל, חלק ב, ירושלים תש”ם, עמ’ 299–326.]

2. “הוספות וקטעי ‘סברא’ בפרק החובל (ב”ק פ”ח)“, תרביץ מ (תשל”א), עמ’ 443-418.

3. “הנאה וקנינים בתלמוד“, דיני ישראל ג (תשל”ב), עמ’ 145-115

4. “ גמרא וסברא , סיני עב (תשל”ב), עמ’ רג

6. “6. “שבת שלום ומבורך”, לשוננו לעם רל”ה (תשל”ג), עמ’ 148

7. “שלש הערות בדקדוק ארמית בבלית“, תרביץ מג (תשל”ד), עמ’ 69-58.

8. “קידושין במלוה“, סיני עו (תשל”ה), עמ’ מז-עו.

9. “Two Early ‘Unknown’ Editions of the Mishna,” Jewish Quarterly Review LXV (1974), pp. 115-121.

10.  ‘חופה בקידושין” בברכת אירוסין ודפוסי ספר אבודרהם” סיני עו (תשל”ה), עמ’ רס-רסד

11. “האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית ובחוקי המזרח הקדום“, שנתון המשפט העברי ב’ (תשל”ה), עמ’ 382-359.

12. מציאות ברשות הרבים, דיני ישראל ו (תשלה) , עמ’ 175-169 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 146-140]

13. “מתוספות הרשב”ם לרי”ף“, קבץ על יד ח יח (תשל”ו), עמ’ 226-187.

14. “מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי“, דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות ג (תשל”ז), עמ’ 402-384.

15. “לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי“, תרביץ מז (תשל”ח), עמ’ 29-20.

16. “ראש פרק המפקיד“, שנתון המשפט העברי ה (תשל”ח), עמ’ 218-209.

 .17 “The Organizational Pattern of the Mishneh Torah” The Jewish Law Annual I (1978), pp. 37–41

18. תשובה תרביץ מח עמ 373-370

20. “שיירי כתבי-יד קדומים למסכת בבא מציעא“, עלי ספר ט (תשמ”א), עמ’ 55-5.

21. “איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי“, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, תשמ”א, עמ’ 255-251.

22. “לתלמודם של גאונים: קטע קדום של תלמוד עם גליונות-נוסח“, תרביץ נא (תשמ”ב), עמ’ 48-37.

23. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): ‘ואימרו פועלים… ואימר בעל הבית’ (בבא מציעא עז ע”א)“, עיונים בספרות חז”ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ’ עזרא ציון מלמד, בעריכת י”ד גילת, ח”י לוין, צ”מ רבינוביץ, רמת-גן תשמ”ב, עמ’ 169-163.

24. “לאילן היוחסין של נוסחי בבא מציעא – פרק בחקר נוסח הבבלי”, מחקרים בספרות התלמודית, יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמ”ג, עמ’ 147-93 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 247-192].

25. “קווים לדמותו המדעית של פרופ’ שאול ליברמן ז”ל“, ידיעות האיגוד העולמי למדעי היהדות 23 (תשמ”ד), עמ’ 37-23.

26. “שאול ליברמן – הוראתו בעל פה ובכתב“, לזכרו של שאול ליברמן, ירושלים תשמ”ד, עמ’ 50-55.

27. “חושינו, חיישינו”, לשוננו נ (תשמ”ו), עמ’ 42-37.

29.אנא מן יומוי -אנא מן יומיי, לתצורת הכינוי החבור בארמית הגלילית., מחקרים בלשון ב-ג (תשמ”ז) [= ספר אבא בנדויד, בעריכת משה בר-אשר], עמ’ 215-207 עם תקציר באנגלית

30.30.“Literary Development and History in the Aggadic Narrative of the Babylonian Talmud- A Study Based Upon B.M. 83b-86a”, ed. Nahum W. Waldman, Community and Culture Essays in Jewish Studies In Honor of the 90th Anniversary of the Founding of Gratz College, Philadelphia, 1987, pp. 67-80

31. “לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי“, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, תדפיס, ירושלים תשמ”ט, עמ’ 46-1; הספר, תשנ”ג, עמ’ 164-119 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 432-389]

32. “נת”ן > למיתב, ליתיב (בארמית של התלמוד הבבלי)”, לשוננו נג (תשמ”ט), עמ’ 123-121

 33. “לענין הדבורה בשירו של אבן גבירול, ומנהג אחד בקריאת שמע”“, לשון ועברית 6 (תשנ”א), עמ’ 51-50

34. “להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי“, עם תקציר באנגלית, סידרא ז (תשנ”א) עמ’ 102-67.

35. “כתיב השמות רבה ורבא בתלמוד הבבלי“, סיני קי (תשנ”ב), עמ’ קמ-קסד.

37. “מסכת עבודה זרה, כ”י ניו-יורק – כתב יד שהועתק בשני שלבים“, לשוננו נו (תשנ”ב), עמ’ 374-371.

38. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ד): אזדא”, מחקרים בלשון ה-ו (תשנ”ב), ספר ישראל ייבין, בעריכת מ’ בר-אשר, עמ’ 345-327

 39. פירושי רש”י לתלמוד – הגהות ומהדורות, רש”י עיונים ביצירתו, בעריכת צ”א שטיינפלד, רמת-גן, תשנ”ג, עמ’ 174-147

40. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ג): “אוכלוסא – אוכלוזא – אכלוזא – כלוזא – אכלושי – אבלושי“, מחקרי תלמוד ב, מוקדש לזכרו של פרופ’ אליעזר שמשון רוזנטל, ירושלים, תשנ”ג, עמ’ 430-411.

41. “המונח ‘או כלך לדרך זו’ ושימושו במדרשי התנאים“, סידרא ט (תשנ”ג), עמ’ 74-61.

42. “תוספתא עתיקתא: ליחס מקבילות המשנה והתוספתא [א], כל כתבי הקדש (שבת טז, א)“, עם תקציר באנגלית, תרביץ סב (תשנ”ג), עמ’ 338-313.

44. “קבוצותיהם של כתבי-היד מן התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון“, עם תקציר באנגלית, לשוננו, נז (תשנ”ג), עמ’ 124-123 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 341-340]

45. The Holy Scriptures Defile the Hands – the Transformation of a Biblical Concept in Rabbinic Theology”, Minhah le-Nahum: Biblical and Other Studies Presented to Nahum Sarna in Honour of his 70th Birthday, ed. M. Brettler, M. Fishbane, London 1993, pp. 117-132.

47. “זוטות לארמית הבבלית“, עם תקציר באנגלית, לשוננו נח (תשנ”ד), עמ’ 57-49.

49. “תוספתא עתיקתא – ליחס המשנה והתוספתא [ב] – “מעשה ברבן גמליאל וזקנים”, בר-אילן כו-כז (תשנ”ה) מוגש לכבוד פרופ’ יצחק ד’ גילת, בעריכת צ”א שטיינפלד, עמ’ 288-277.

50. An Ancient Scroll Fragment (b. Hullin 101a-105a) and the Rediscovery of the Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew,” JQR 86:1 (1995), pp. 9-50.

51. “51 Unrecorded and Misrecorded Talmud Prints מסכתות שנדפסו ולא נרשמו וכאלה שנרשמו ולא נדפסו“, עלי ספר יח (תשנ”ה-תשנ”ו), עמ’ 41-5 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 385-361]

52. “כתבי היד של התלמוד הבבלי – טיפולוגיה של כתיב”, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, מוגשים לשלמה מורג, בעריכת מ’ בר-אשר, ירושלים (תשנ”ו), עמ’ 190-163.

53.  “שום דבר – למילים בעלות גון משמע נויטראלי בלשון חז”ל”, עיונים בלשון חכמים, ירושלים תשנ”ו, עמ’ 84-79

54. “המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך הבקר/הפקר; ביקורת”, סידרא יב (תשנ”ו), עמ’ 113-127. תוספת למאמר, סידרא יג (תשנ”ז), עמ’ 158.

55. “Baraiyta”, “Talmud (Introduction)”; “Talmud Bavli”, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Oxford University Press (1997), pp. 98, 668-672.

56. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ה): ארבא = ‘כבש’, ‘כבשה’“, עם תקציר באנגלית, תרביץ סז (תשנ”ח), עמ’ 250-245.

57. “עיונים בדרכי פרשנות התלמוד לרגל הופעת מהדורת ארטסקרול בעברית”, בד”ד: בכל דרכיך דעהו, כתב עת לענייני תורה ומדע של אוניברסיטת בר-אילן, 7, (תשנ”ח), עמ’ 91-77.

58. “מחיקת המן”, לשוננו סא (תשנ”ח), עמ’ 263-259.

59. , מי היה בן דורסאי , סידרא יד (תשנ”ח)

60. “The Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew and an Ancient Scroll Fragment.(bHullin 101a-105a),” Scripta Hierosolymitana 5: Studies in Mishnaic Hebrew, ed. M. Bar-Asher, (1998), pp. 164-180(condensed version of #50)

61. “כיצד מדקדקין? עיון בשינויי הגרסות של התלמוד הבבלי לרגל הופעת י”ג כרכים של דקדוקי סופרים השלם“, עם תקציר באנגלית, תרביץ סח (תשנ”ט), עמ’ 162-129.

62. “השם גורם: דברי החכם נופלים על שמו”, ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, ב, בעריכת א’ דמסקי, אוניברסיטת בר-אילן (תשנ”ט), עמ’ נא-עז.

63. The Primacy of Tosefta to Mishnah in Synoptic Parallels,” in Introducing Tosefta, eds. H. Fox and T. Meacham, New York 1999, pp. 99-121.

64.”הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא“, עטרה לחיים, מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ’ חיים זלמן דימיטרובסקי, עורכים: ד’ בויארין ואחרים, ירושלים תש”ס, עמ’ 201-163.

65. “אשת שנַים“, שנתון המשפט העברי, כא (תשנ”ח-תש”ס), עמ’ 36.

66. “Uncovering Literary Dependencies in the Talmudic Corpus”, S.J.D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem in Rabbinic Literature, Providence 2000, pp. 35-57.

67. “סתומות בלשון מגילות מדבר יהודה” (עם תקציר באנגלית), לשוננו סד (תשס”ב), עמ’ 174-167

69. “”, Saul Lieberman (1898-1983), Talmudic Scholar and Classicist, ed. Meir Lubetski, Series of Jewish Studies, Vol. 23, Mellen Press, Lewiston 2002, pp. 91-95

70. “The Further Adventures of Rav Kahana – Between Babylonia and Palestine”, in P. Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, 3, Tübingen 2002, pp. 247-271.

71. “הפתגם ושברו, עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית“, 2 (2003) JSIJ, עמ’ 83-25.

72. A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend“, JSIJ 3 (2004), pp. 1-39″.

73 . 73 לאופיין של הברייתות בתלמוד הבבלי- בן תימא ובן דורתיי, נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני בעריכת י’ אלמן, א”ב הלבני, צ”א שטיינפלד, ירושלים תשס”ה, עמ’ קצה-רעד [= לתורתם של תנאים, עמ’ 350-266]

74. 74. לשון המועדים (א) – אור ליום ארבעה עשר, מחקרים בתלמוד ובמדרש, ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ (מ’ בר-אשר ואחרים עורכים), ירושלים תשס”ה, עמ’ 519-475

75. “‘לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין’ (בבלי מכות ה ע”ב): מִשְׂפָּח או מִשְׁפָּט?”, סידרא כ (תשס”ה), עמ’ 194-171 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 454-428]

76. “המהדרין מן המהדרין”, לשוננו סז (תשס”ה), עמ’ 160-153 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 265-258].

77. “A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend”, Creation and Composition, The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggadah, ed. J.L. Rubenstein, Tübingen 2005, pp. 71-100 (an expanded version of no. 72) [תרגום לעברית: “תחילתו של ר’ עקיבא – גלגולי אגדות וגלגולי גלגוליהן” לתורתם של תנאים, עמ’ 427-395].

78. “From Sinai to Cyberspace: the Transmission of the Talmud in the Computer Age”, Printing the Talmud, from Bomberg to Schottenstein, eds. S. L. Mintz, G. M. Goldstein, New York 2005, pp. 142-154.

79. “סיפור רב כהנא ור’ יוחנן (ב”ק קיז ע”א-ע”ב) וענף נוסח גניזה-המבורג“, בר-אילן ל-לא (תשס”ו) [מוקדש לזכרו של פרופ’ מאיר שמחה פלדבלום], עמ’ 490-409.

80. “שני ענייני חנוכה בסכוליון של מגילת תענית“, ציון עא (תשס”ו), עמ’ 40-5.

81. “דמא בן נתינה – לדמותו ההיסטורית, פרק בחקר האגדה התלמודית“, היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ’ יונה פרנקל, בעריכת י’ לוינסון, י’ אלבוים וג’ חזן-רוקם, ירושלים תשס”ז, עמ’ 130-83 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 474-433]

82. “צלם דמות ותבנית“, סידרא כב (תשס”ז), עמ’ 152-89.

83. “Anthropomorphism and its Eradication”, Iconoclasm and Iconoclash, ed. W. van Asselt et al., Leiden 2007, pp. 157-178

84. “זכריה פרנקל וחקר המשנה“, מברסלאו לירושלים – בתי מדרש לרבנים: פרקי מחקר והגות, בעריכת גיא מירון, ירושלים תשס”ח, עמ’ 73-39.

86. “עולמם של גדולים“, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ב’, ירושלים תשס”ח, עמ’ 285-272

87. מעולם ועד עולם“מעולם ועד עולם”, לשוננו, ע (תשס”ח), עמ’ 97-77.

89. “The Plotting Witness and Beyond – A Continuum in Ancient Near Eastern, Biblical, and Talmudic Law” Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature and Post-biblical Judaism presented to Shalom M. Paul on the Occasion of his Seventieth Birthday, Winona Lake 2008, pp. 801-829.

90. “כלום לא נצנץ פירוש רש”י בבית מדרשו של הרמב”ם?“, רש”י – דמותו ויצירתו, אברהם גרוסמן ושרה יפת עורכים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס”ט, עמ’ 464-403.

91. “ידיים שאין מוכיחות“, חכמת בת שבע, ב’ ומפפהימר עורך, נווארק תשס”ט, עמ’ 60-47.

92. “הרמב”ם והתלמוד“, דיני ישראל כו-כז (תשס”ט-תש”ע), עמ’ 239-221 (כרך לכבוד מרדכי עקיבא פרידמן).

93. “ח’ש’ש’: בעיות צורניות וסמנטיות בלשון התנאים“, לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, עורכים אפשרים חזן, זהר לבות, רמת גן/ אשקלון, תש”ע, עמ’ 100-89.

94. “‘מה עניין הר סיני אצל שמיטה?’ תמורות בשיטות ר’ ישמעאל ור’ עקיבא בהתגלות התורה“, סידרא כד-כה (תש”ע) [מוקדש לכבודו של פרופ’ צבי אריה שטיינפלד], עמ’ 426-387.

95. “‘עטרה ליושנה’: עיון מתודולוגי בגלגוליהן של שתי משניות (שבועות ד ו; ה ד)“, תפארת לישראל, ספר היובל לכבוד ישראל פרנצוס, בעריכת יעקב רוט, מנחם שמלצר, יעקוב פרנצוס, ניו יורק 2010, עמ’ 61-51.

96. “The Jewish Bill of Divorce – from Massada Onwards“, Halakhah in Light of Epigraphy, Göttingen 2010, pp. 176-183.

97. “לשון חכמים ולשון הבריות“, לשוננו עג (תשע”א), עמ’ 53-27.

98. “‘הרי את בן..’ לכינוי הגוף הפרוד לנוכח בלשון חכמים“, ‫ ספר זיכרון למוריה ליבזון; מחקרים במדעי היהדות. בעריכת אהרן ממן ורבקה בליבוים. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, תשעא ‬,עמ’ 27-55.

99. ‘אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא’: שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי“, סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 135-57 [=מלכאת מחשבת, קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית, בערכת א’ עמית וא’ שמש, רמת-גן תשע”א, עמ’ 144-101].

100. “‘ברית ותורה'”- לפרשת הבריתות על קבלת התורה“, סידרא כו, 155- 181.

101. “למילון הארמי של הבבלי- ‘הוה’ לשון לימוד“, בתוך מאורות ליהודה: פרקי הגות וחינוך- מנחות ידידות והוקרה לכבוד הרב ד”ר יהודה פליקס, עורך: משה רחימי, אלקנה-רחובות: מכללת אורות ישראל, תשע”ב, עמ’ 223- 231.

102. “משנה תורה – החיבור הגדול“, ספר היובל לכבוד הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים: הוצאת מעליות שע”י ישיבת ‘ברכת משה’, תשע”ב.

103. “Now You See it, Now You Don’t: Can Source-Criticism Perform Magic on Talmudic Passages about Sorcery?“, in Rabbinic Traditions between Palestine and Babylonia, edited by Ronit Nikolsky and Tal Ilan, Leiden 2014.

104. “Sorting Out the Wages of Adultery: Execution, Ordeal or Divorce”, in Shoshannat Yaakov: Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, edited by Shai Secunda and Steven Fine, Leiden 2012, pp. 77-109

106. “‘המית שורך את שורי‘, ממון או קנס? פרק בהתפתחות ההלכה”, כתבור בהרים, מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר, אלון שבות תשע”ג

107. ענף-נוסח חדש במסכת שבת בתלמוד הבבלי – שלושה חכמים ומעשיהם: עיון במלאכת היצירה ומסורות הנוסח“, אוקימתא א (תשע”ג), עמ’ 51-1.

109. 109. “כל השגיאות הן lectiones difficiles – אתגר מתודולוגי”,,, כמעיין המתגבר, ספר יובל לכבוד הרב ד”ר נחום לאם, ניו יורק תשע”ד, עמ’ 162-153.

113. “פירושי רש”י למסכתות התלמוד“, הרצאה ביום עיון רש”י בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשס”ו. 

114. “The Talmud Today.”

115. “ר’ ירמיה תנא דבי ר’ ישמעאל וערפול זהותו בתלמוד הבבלי” , ושמואל בקוראי שמו, ספר זכרון לשמואל לייטר, בעריכת מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא יהודה פרידמן, משה רוסמן, ירושלים תשע”ו, עמ’ 184-115.

116. “הקידושין ולשונותיהם” , בתוך והנה רבקה יוצאת : עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן עורך איתמר דגן, ירושלים, 2017, עמ’ 115-106.

117.  Aristotle in the Babylonian Talmud? A Scholastic Interpolation by the Talmud’s Anonymous Glossator, “And Inscribe the Name of Aaron”: Studies in Bible, Epigraphy, Literacy and History Presented to Aaron Demsky, Maarav 21, ed. Y. Levin and B. Kotlerman, Western Academic Press (2014 published in 2017) pp. 311-317.

  118.      “‘אין לוקה ומשלם מן הספר‘: לידתו וגלגוליו של כלל בדיני עונשין”, הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון, בעריכת א’ עדרעי, ד’ גליקסברג, א’ הכהן, ב’ ליפשיץ, ב’ פורת, ירושלים תשע”ח, עמ’ 510-443.

  119    “חומת בית פאגי: לפנים ממנה ומחוצה לה”, בין בבל לארץ ישראל, שי לישעיהו גפני, בעריכת: מ’ בן שחר, ג’ הרמן, א’ אופנהיימר, ירושלים תשע”ו, עמ’ 385-343.

120.  “מעשה באחיזת עניים“,  בתוך דרכי דניאל : מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר / עורך – אדם פרזיגר ; עורך משנה – דוד שפרבר, אוניברסיטת בר אילן 2017 עמ’ 132-103.

121. “חמודי דניאל” על מפעלו המחקרי של פרופ’ דניאל שפרבר,  בתוך דרכי דניאל : מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר / עורך – אדם פרזיגר ; עורך משנה – דוד שפרבר, אוניברסיטת בר אילן 2017 עמ’ 22-15..

122       “בירור מנגנון הפילוג לענפים בנוסח התלמוד הבבלי, על פי פרק תשיעי במסכת גיטין”, ספר זכרון לפרופ’ מאיר בניהו, בעריכת מ’ בר-אשר ואחרים, ירושלים תשע”ט, עמ’ 173-103.

Some content on this page was disabled on September 29, 2022 as a result of a DMCA takedown notice from Ithaka. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/